آگهی تجدید مناقصه بهینه سازی سیستم های خنک‌کننده مراکز داده دولت الکترونیکآگهی فراخوان  تجدید مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی ساده  یک مرحله ای

(بهینه سازی و بازسازی اساسی سیستم های خنک‌کننده مراکز داده دولت الکترونیک)

شماره مناقصه  99/12

شماره مناقصه در سامانه ستاد(2000001011000007)

سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابی ساده  یک مرحله ای (بهینه سازی و بازسازی اساسی سیستم های خنک‌کننده مراکز داده دولت الکترونیک)به شماره مناقصه  99/12 و شماره مناقصه در سامانه ستاد (2000001011000007) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مجدداً برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد تاریخ 18/03/1400 میباشد.

مهلت زمانی دریافت  اسناد مناقصه از سایت: ساعت: 18:00 روز سه شنبه تاریخ: 1400/03/25

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت18:00روزسه شنبه تاریخ 1400/04/08

جلسه پرسش و پاسخ به منظور شفاف سازی اسناد مناقصه: ساعت 12:00 روز چهارشنبه تاریخ 1400/04/02 در محل آدرس ذیل و در طبقه 6 ، سالن جلسات برگزار می گردد.

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت10:00 صبح روزشنبه تاریخ 1400/04/12

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف (ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار): آدرس خیابان شریعتی نرسیده به پل سیدخندان ورودی شماره 22 سازمان فناوری اطلاعات ایران طبقه دوم اتاق 209 و تلفن : 88115906

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768