گزارش اقدامات سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه توانمندسازی اجتماعی


فناوری ها اغلب کم یا زیاد در تعامل دوسویه با جامعه قرار دارد. هرچند برخی از فناوری ها، خصوصاً فناوری هایی که مربوط به اوایل دوران صنعتی شدن است، در رابطه ای ضعیف با جامعه قرار دارند و اغلب این ارتباط نیز در حوزه های ساخت، تولید و نگهداشت است؛ اما فناوری های دوران اخیر خصوصاً فناوری هایی مانند فناوری اطلاعات و علوم شناختی در ارتباطی شدید قرار دارند؛ به قدری که درهم تنیدگی فناوری و جامعه می توان نامید. از همین رو است که در چند دهه اخیر مفاهیمی مانند انتقال فناوری، یادگیری فناوری، سیاست گذاری فناوری یا بومی سازی موردتوجه پژوهشگران و سیاست گذاران قرارگرفته است.

فناوری اطلاعات نخستین مواجهه بشر با یک فناوری است که در آن تعامل و پیوند عمیق و دوسویه میان جامعه و فناوری را تا این اندازه مشاهده می کند. از یک سو فناوری اطلاعات ظرفیت های جدیدی برای توسعه جوامع ایجاد کرده است و از سوی دیگر این توسعه نیازمند مهارت در تغییر و به کارگیری فناوری در جامعه است.

به عبارت دیگر هم جامعه از فناوری اطلاعات تأثیر پذیرفته است و هم فناوری اطلاعات است که در هر جامعه ای گویی رخت و لباس آن جامعه را بر تن می کند. رابطه ای دوسویه که می تواند در جوامع مختلف با پیوندی قوی یا ضعیف همراه باشد و هرچه جامعه ای بتواند پیوندی مناسب تر و قوی تر برقرار کند؛ از مواهب آن نیز می تواند بهره بیشتر ببرد.


دریافت فایل ضمیمه


گزارش اقدامات سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه توانمندسازی اجتماعی