گزارش عملکرد معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در سال 1399


در راستای اهداف کلان و انجام وظایف سازمان فناوری اطالعات ایران در تامین امنیت و فناوری اطلاعات معاونت امنیت این سازمان تشکیل و در سه حوزه نظام مدیریت امنیت اطلاعات (نما)، ارزیابی امنیتی محصوالت (ارم)، خدمات مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای(ماهر) فعالیت مینماید. در این گزارش به اهم اقدامات سازمان در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات می پردازیم


دریافت فایل ضمیمه


گزارش عملکرد معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در سال 1399