گزارش تحلیلی وضعیت شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات


شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI)در سال 2008توسط ITU تعریف و برای اولین بار در سال 2009 در گزارش Measuring the Information Societyارائه شده است. این شاخص در پاسخ به درخواست کشورهای عضو ITUجهت توسعه شاخصهای حوزهICT و انتشار منظم آنهات وسط این نهاد بین‌المللی ارائه گردیده است. 

 

شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI)، مطابق آخرین نسخه از گزارش اتحادیه بین‌المللی مخابرات(ITU ) در سال 2019به عنوان شاخصی مرکب از چهارده نشانگر تشکیل شده است. این شاخص بهعنوان یکی از معیارهای سنجش نظارت و مقایسه تحوّلات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سراسر جهان مورد استفاده قرار میگیرد. در این مستند توضیحاتی در خصوص آخرین وضعیت این شاخص در کشور تا خرداد 1399 آورده شده است. 


دریافت فایل ضمیمه


گزارش تحلیلی وضعیت شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات