تعیین تکلیف وظایف اجرایی شورای عالی انفورماتیک مصوبه شماره 1 جلسه پنجاه و سوم مورخ 1397/07/30