گزارش وضعیت سرویسها و خدمات دولت الکترونیک- تیرماه 1400ازمهمترین مقولات درجامعه اطلاعاتی،مسئله دولت الکترونیک است که آنرا"استفاده ازفناوری اطلاعات وارتباطات برای پشتیبانی از عملکرد حاکمیت وفراهم ساختن زیرساختهای مورد نیاز ارائه انواع خدمات الکترونیکی، افزایش مشارکت شهروندان و فراهم نمودن اطلاعات وخدمات دولتی متناسب با نیاز شهروندان، کسبوکارها، کارمندان و دیگربخشهای دولتی"تعریف میکنند .نتیجه اجرای دولت الکترونیکی را میتوان درافزایش چابکی، کارآیی و اثربخشی دولت و تسهیل دسترسی به خدمات و اطلاعات با کیفیت وهمچنین افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت دانست. انتظارات افراد درارتباط با نحوه وکیفیت ارائه خدمات به طور روزافزون در حال تغییر است ودولت نیزباید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد، به همین دلیل ایجاد دولت الکترونیک نه تنها یک الزام برای جوامع کنونی است؛ بلکه ابزاری برای توسعه کشورهاست. در ایران نیز همسو با تحولات جدید جامعه جهانی پرداختن به دولت الکترونیک یکی از دغدغه های اصلی مدیران این حوزه است. بدین سبب سازمان فناوری اطلاعات به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مسئول اجرای این مهم فعالیت نموده و گزارشهای ماهیانه ای از عملکرد دولت الکترونیک ارائه مینماید.

گزارش پیش روآخرین وضعیت سرویسهاوخدمات دولت الکترونیکی در4زمینه

  • گذرگاه تبادل خدمات دولت الکترونیک
  • Opendata
  • کارپوشه ملی ایرانیان
  • 23پروژه اولویتدارالکترونیکی ازمنظرآماروخدمات فوق الذکر میباشد.

 


دریافت فایل ضمیمه