شناسایى و احراز صلاحیت نهادهاى ارائه‌دهنده خدمات ارزیابی انطباق مراکز داده


سازمان فناوری اطلاعات ایران، کلیه اشخاص حقوقى غیردولتى که مجاز به ارائه خدمات ممیزى هستند را دعوت به همکاری و مشارکت می‌نماید.


به استناد قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات و در اجراى مفاد مندرج در اساسنامه سازمان فناورى اطلاعات ایران، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با رویکرد حمایت و با هدف توسعه ارائه خدمات کاربردی در کشور، حمایت از سرمایه‌­گذاری بخش خصوصى و صیانت از حقوق ارائه دهندگان و استفاده کنندگان از خدمات مراکز داده، مصوبه شماره ٣ جلسه شماره ٢٤٧ مورخ 1395/09/07 با عنوان اصول حاکم بر رتبه بندى مراکز داده را تصویب و سازمان فناورى اطلاعات ایران را بعنوان مجرى تعیین تا اقدامات اجرایى مورد نیاز وفق مفاد مصوبه انجام شود .

متعاقب این مصوبه، سازمان فناورى اطلاعات ایران نیز براساس تفاهم نامه شماره ٢٩٠٣٨ مورخ 1398/09/25، عملیاتى و اجرایى نمودن رتبه­‌بندى مراکز داده غیردولتى را به سازمان نظام صنفى رایانه‌­اى کشور محول نمود تا اقدامات اجرایى پیش­‌بینى شده در اصول حاکم بر رتبه بندى مراکز داده را به انجام رساند.

در این راستا باتوجه به مفاد ردیف 3 مصوبات شماره 448 مورخ 1399/08/11 هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، از آنجایی که ممیزى و رتبه بندى مراکز داده از طریق نهادهاى گواهى کننده (Certification Body-CB) که صلاحیت آنها به تایید این سازمان می­‌رسد، انجام می شود. لذا از کلیه اشخاص حقوقى غیردولتى که طبق قوانین و مقررات جارى کشور، مجاز به ارائه خدمات ممیزى هستند و دانش، شناخت و مهارت‌­هاى مرتبط را دارا هستند و بر استانداردهاى مربوط و معیارهاى تعیین شده تسلط کامل دارند، دعوت بعمل مى‌­آید تا در این فراخوان شرکت کرده و پس از احراز صلاحیت براساس الزامات نظام ممیزى و رتبه بندى مراکز داده همکارى و مشارکت نمایند.

تاکید مى­‌شود جهت اثبات فعالیت و همچنین استقلال بیطرفى و عدم تعارض منافع فقط بعنوان یک نهاد گواهى کننده بر اساس موجودیت حقوقى خود نسبت به تکمیل و ارسال فرم‌­ها اقدام نمایند و ممیزان فعال در این نهادها بصورت مجزا مورد تایید قرار خواهند گرفت.

از آنجایی که فرآیند ارزیابى انطباق در چارچوب مصوبه کمیسیون و ارزیابى متقاضیان بر اساس طرح واره احراز صلاحیت نهادهاى گواهى کننده منطبق بر استاندارد  ISO/IEC17021-1:2015 صورت خواهد گرفت که الزام آور است و نهادها باید دارای گواهینامه تایید صلاحیت از نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده باشند، لیکن دارندگان گواهینامه انطباق با این استاندارد که توسط مرکز ملى تایید صلاحیت ایران ((سازمان ملى استاندارد  ایران)) صادر شده باشد، در شرایط مساوی اولویت خواهند داشت .

بنابراین ضرورى است متقاضیان واجد شرایط فرم پیوست را تکمیل و به همراه مدارک ذکر شده و اعلام هرگونه همکارى اعم از مشاوره، ممیزی، نظارت و سایر عناوین مشابه همکاری با مراکز داده موجود در کشور در پنج سال گذشته همراه با ذکر نام و توضیحات مربوط، به دبیرخانه نظام ممیزى و رتبه بندى مراکز داده به آدرس تهران، خیابان سهروردى شمالى، خیابان توپچى، شماره ٣، طبقه سوم ارائه و رسید دریافت نمایند.  

متقاضیان براى کسب اطلاعات بیشتر مى توانند با شماره تلفن ٠٢١٨٨٤١٨٤٦٠ و یا ٠٢١٨٨٤٦٢٣٦٤ داخلى ٢١٧ و یا از طریق شماره فکس ٠٢١٢٦٣٠٥٧٠٧ و یا با آدرس ایمیل info@dcas.ir ارتباط برقرار نمایند .

 


دریافت فایل ضمیمه