فراخوان شناسایی فعالان توانمند جهت ارتقا هسته پردازشگر تصاویر ماهواره‌ای


سازمان فناوری اطلاعات ایران به منظور ارتقا هسته پردازشگر تصاویر ماهواره‌ای، فراخوان شناسایی فعالان توانمند در زمینه طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های شناسایی هوشمند تغییرات کاربری اراضی را برگزار می‌نماید.


سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان متولی راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و به منظور ارتقاء هسته پردازشگر تصاویر ماهواره‌ای جهت شناسایی هوشمند تغییرات کاربری اراضی (یکی از اجزای زیرسامانه پایش اراضی کشور با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای)، فراخوان شناسایی شرکت‌ها و گروه‌های دانشگاهی توانمند در زمینه طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های شناسایی هوشمند تغییرات کاربری اراضی را برگزار می‌نماید. علاقه‌مندان به موضوع فراخوان، می‌توانند ظرف مدت حداکثر دو هفته پس از تاریخ انتشار فراخوان با ارسال مستندات زیر به سازمان فناوری اطلاعات ایران (دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی) اعلام آمادگی نمایند:

  1. تکمیل فرم 1 برای اطلاعات شرکت‌ها یا فرم 2 برای اطلاعات گروه‌های دانشگاهی و ارائه مستندات پیوست فرم‌های مذکور
  2. ارائه پیشنهاد (پروپوزال) فنی شامل مشخصات فنی سیستم قابل ارائه مطابق با شرح مساله ارائه شده در این فراخوان
  3. ارائه برنامه زمان‌بندی اجرایی پیشنهادی به تفکیک هر یک از ویژگی‌های پیشنهاد فنی ارائه شده (فرم 3)
  4. ارائه فهرست بهای ارائه خدمات به تفکیک هر یک از ویژگی‌های پیشنهاد فنی ارائه شده (فرم 4)

پس از بررسی مستندات ارائه شده توسط شرکت‌کنندگان در فراخوان (ظرف مدت یک هفته)، شرکت‌ها و گروه‌های دانشگاهی که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان توانمند در این حوزه ارزیابی گردند، می‌بایست نسبت به اجرای سناریوهای پیشنهادی خود بر روی سه منطقه نمونه که پس از مرحله اول توسط سازمان معرفی می‌گردد اقدام نموده و خروجی سیستم پیشنهادی خود را ظرف مدت حداکثر دو هفته پس از دریافت مناطق نمونه در قالب موارد زیر ارائه نمایند:

  1. فایل مکانی تغییرات شناسایی شده برای هر یک از مناطق نمونه با فرمت shape که حداقل شامل اطلاعات توصیفی کلاس کاربری قبل از تغییر، کلاس کاربری بعد از تغییر، تاریخ عکس قبل از تغییر کاربری، تاریخ عکس بعد از تغییر کاربری و مساحت تغییر کاربری باشد.
  2. فهرست کلاس‌های تغییر کاربری استفاده شده و تعداد موارد شناسایی شده برای هر کلاس تغییرات به تفکیک هر یک از مناطق نمونه (فرم 5)

مستندات ارائه شده در بندهای اخیر ظرف مدت دو‌هفته توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران ارزیابی شده و نتیجه ارزیابی انجام شده مبنای تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از ظرفیت شرکت‌ها/ گروه‌های دانشگاهی توانمند در این حوزه جهت ارتقاء سیستم هوشمند شناسایی تغییرات اراضی در زیرسامانه پایش اراضی قرار می‌گیرد. شایان توجه است عقد قرارداد با شرکت منتخب توسط مشاور قرارداد ایجاد و طراحی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین خواهد بود و و سازمان فناوری اطلاعات ایران هیچ الزامی جهت انجام قرارداد با شرکت‌ها/ گروه‌های دانشگاهی ندارد.


دریافت فایل ضمیمه