گزارش وضعیت خدمات و سرویسهای ارائه شده در حیطه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات(مرداد 1400)در راستای اهداف کلان  و انجام وظایف سازمان فناوری اطلاعات ایران در تامین  امنیت و فناوری اطلاعات  معاونت امنیت این سازمان  تشکیل و در سه حوزه  نظام مدیریت امنیت اطلاعات (نما)، ارزیابی امنیتی محصولات (ارم)، خدمات مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای (ماهر)  فعالیت مینماید.

در این گزارش به اهم اقدامات سازمان در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات می پردازیم.


دریافت فایل ضمیمه