هم‌اندیشی پیرامون ماموریت‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران با حضور روسای پیشینبه گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، صبح امروز در نشست هم‌اندیشی پیرامون ماموریت‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران که با حضور سرپرست، روسای پیشین و هیات عامل برگزار شد، ماموریت‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران با توجه به اولویت‌های موجود مورد بازنگری قرار گرفت.