گزارش وضعیت سرویس‌ها و خدمات دولت الکترونیک گذرگاه GSB، Open Data کارپوشه ملی ایرانیان و وضعیت 23 پروژه اولویت‌دار الکترونیکی مهرماه 1400یکی از مهم‌ترین مقولات در جامعه اطلاعاتی، مسئله دولت الکترونیک است که آن را "استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پشتیبانی از عملکرد حاکمیت و فراهم ساختن زیرساخت‌های موردنیاز ارائه انواع خدمات الکترونیکی، افزایش مشارکت شهروندان و فراهم نمودن اطلاعات و خدمات دولتی متناسب با نیاز شهروندان، کسب‌وکارها، کارمندان و دیگر بخش‌های دولتی" تعریف می‌کنند. نتیجه اجرای دولت الکترونیکی را می‌توان در افزایش چابکی، کار آیی و اثربخشی دولت و تسهیل دسترسی به خدمات و اطلاعات باکیفیت و همچنین افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت دانست. انتظارات افراد در ارتباط با نحوه و کیفیت ارائه خدمات به‌طور روزافزون در حال تغییر است و دولت نیز باید پاسخ‌گوی این نیازها و انتظارات باشد، به همین دلیل ایجاد دولت الکترونیک نه‌تنها یک الزام برای جوامع کنونی است؛ بلکه ابزاری برای توسعه کشورهاست.

در ایران نیز همسو با تحولات جدید جامعه جهانی پرداختن به دولت الکترونیک یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران این حوزه است. بدین سبب سازمان فناوری اطلاعات به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان مسئول اجرای این مهم فعالیت نموده و گزارش‌های ماهیانه‌ای از عملکرد دولت الکترونیک ارائه می‌نماید.

گزارش پیش رو آخرین وضعیت سرویس‌ها و خدمات دولت الکترونیکی در 4زمینه

الف)گذرگاه تبادل خدمات دولت الکترونیک

ب)  Opendata

ج)کارپوشه ملی ایرانیان

د)23 پروژه اولویت‌دار الکترونیکی

از منظر آمار و خدمات فوق‌الذکر می‌باشد.


دریافت فایل ضمیمه