گزارش وضعیت خدمات و سرویسهای ارائه شده در حیطه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات مهر 1400


در راستای اهداف کلان و انجام وظایف سازمان فناوری اطلاعات ایران در تامین امنیت و فناوری اطلاعات معاونت امنیت این سازمان تشکیل و در سه حوزه نظام مدیریت امنیت اطلاعات (نما)، ارزیابی امنیتی محصولات (ارم)، خدمات مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای (ماهر) فعالیت مینماید.
در این گزارش به اهم اقدامات سازمان در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات می پردازیم.


دریافت فایل ضمیمه


گزارش وضعیت خدمات و سرویسهای ارائه شده در حیطه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات مهر 1400