نشست معاون وزیر ارتباطات و نمایندگان سازمان نصر با رویکرد «رئوس مشترک همکاری»


سیاست‌های کلی تعامل میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و بخش خصوصی تبیین شد.نشست معاون وزیر ارتباطات و نمایندگان سازمان نصر با رویکرد «رئوس مشترک همکاری»