اعلام نتایج هشتمین دوره ارزیابی دولت الکترونیکی ایران در سال 1400


پایش و ارزیابی دولت الکترونیکی در ایران به طور رسمی از سال 1395توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات آغاز شده است .از سال 1395تعداد8دوره پایش و ارزیابی دولت الکترونیکی اجرا شده است و طبق تکلیف مصرح در قانون برنامه ششم توسعه کشور باید در مقاطع 6ماهه این ارزیابی به صورت مستمر برگزارشود .دوره هشتم ارزیابی دولت الکترونیکی ایران از شهریور 1400لغایت آذر ماه 1400عملیاتی شد که نتایج آن در مقیاس ملی در این گزارش ارائه می شود.

 


دریافت فایل ضمیمه


اعلام نتایج هشتمین دوره ارزیابی دولت الکترونیکی ایران در سال 1400