بازدید رئیس امور ساختارهای سازمانی از مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت الکترونیکی