معارفه و تودیع معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات