تبادل تفاهم‌نامه با محوریت توسعه خدمات دولت الکترونیک در زنجان