گزارش مدیریتی نتایج ارزیابی دوره نهم پایش دولت الکترونیکی - خرداد 1401


پایش و ارزیابی دولت الکترونیکی در ایران به طور رسمی از سال 1395توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات آغاز شده است .از سال 1395تعداد9دوره پایش و ارزیابی دولت الکترونیکی اجرا شده است و طبق تکلیف مصرح در قانون برنامه ششم توسعه کشور باید در مقاطع 6ماهه این ارزیابی به صورت مستمر برگزارشود .دوره نهم ارزیابی دولت الکترونیکی ایران از بهمن1400لغایت خرداد ماه 1401 برگزار شد که نتایج آن در مقیاس ملی در این گزارش ارائه می شود.


دریافت فایل ضمیمه


گزارش مدیریتی نتایج ارزیابی دوره نهم پایش دولت الکترونیکی - خرداد 1401