فراخوان خدمات مشاوره توسعه و مدیریت سکوی پنجره ملی خدمات دولت هوشمندفراخوان ارزیابی کیفی(6/1401)

 خدمات مشاوره توسعه و مدیریت سکوی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

شماره فراخوان در سامانه ستاد(2001001011000004 )

سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد فراخوان خدمات مشاوره توسعه و مدیریت سکوی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به شماره فراخوان ( 1401/6)و شماره فراخوان در سامانه ستاد (2001001011000004) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد تا تهیه فهرست مشاوران دارای صلاحیت، ارسال درخواست پیشنهاد (RFP)   ، ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد تاریخ 1401/05/04

مهلت زمانی دریافت  اسناد از سایت: تا ساعت: 18:00 روز چهارشنبه مورخ:1401/05/11          

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : تا ساعت: 18:00 چهارشنبه  مورخ:1401/05/18   

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت: 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ:1401/05/19

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد فراخوان: آدرس خیابان شریعتی نرسیده به پل سیدخندان ورودی شماره 22 سازمان فناوری اطلاعات ایران.طبقه‌دوم اتاق 211 و تلفن کارشناس قراردادها : 88113290- تلفن کارشناس فنی پروژه : 88115373و88115874

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768