سازمان فناوری اطلاعات ایران


فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ساده (فشرده) یک مرحله ای (انجام امور خدماتی وپشتیبانی بصورت حجمی)


اطلاعات مناقصه

98/19
فراخوان
فنی
1398/10/01
عصر آزادی
فراخوان عمومی
-
-
0
3
-
-