فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی (بصورت فشرده) دو مرحله ای (پروژه اصلاح و توسعه زیرساخت های حفاظت فیزیکی و الکترونیکی و یکپارچه سازی سیستم های مدیریت امنیت)


اطلاعات مناقصه

98/5
فراخوان
فنی
1398/02/18
روزنامه فناوران اطلاعات
فراخوان عمومی
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی (بصورت فشرده) دو مرحله ای (پروژه اصلاح و توسعه زیرساخت های حفاظت فیزیکی و الکترونیکی و یکپارچه سازی سیستم های مدیریت امنیت)
-
1
3
1398/02/18
1398/02/22