سازمان فناوری اطلاعات ایران


فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی (بصورت فشرده) دو مرحله ای (پروژه طراحی و پیاده سازی، نصب و تحویل سامانه پایش، تشخیص زودهنگام و هشدار آتش سوزی جنگل منطقه پارک ملی گلستان – دکل مخابراتی تونل گلستان - ایران پل)


اطلاعات مناقصه

98/3
فراخوان
فنی
1398/03/04
نشریه هدف و اقتصاد
فراخوان عمومی
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی (بصورت فشرده) دو مرحله ای (پروژه طراحی و پیاده سازی، نصب و تحویل سامانه پایش، تشخیص زودهنگام و هشدار آتش سوزی جنگل منطقه پارک ملی گلستان – دکل مخابراتی تونل گلستان - ایران پل)
-
1
3
1398/03/04
1398/03/07