مشارکت الکترونیکی در جهت بهبود کیفیت اجرای پایش و ارزیابی دولت الکترونیکی در کشور - زمستان 1400