گزارش عملکرد معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در اردیبهشت 1400

در راستای اهداف کلان و انجام وظایف سازمان فناوری اطالعات ایران در تامین امنیت و فناوری اطلاعات معاون...

گزارش عملکرد معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در فروردین 1400

در راستای اهداف کلان و انجام وظایف سازمان فناوری اطالعات ایران در تامین امنیت و فناوری اطلاعات معاون...

گزارش عملکرد معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در سال 1399

در راستای اهداف کلان و انجام وظایف سازمان فناوری اطالعات ایران در تامین امنیت و فناوری اطلاعات معاون...

گزارش اقدامات سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه توانمندسازی اجتماعی

فناوری ها اغلب کم یا زیاد در تعامل دوسویه با جامعه قرار دارد. هرچند برخی از فناوری ها، خصوصاً فناوری...

گزارش سامانه ایران نوآفرین

سامانه ایران نوآفرین بر اسـاس مـاده 11 مصـوبه حمایـت از شـرکت هـای نوپـا (مصـوبه شـماره 25071/ت 5499...

گزارش عملکرد سامانه کارپوشه ملی ایرانیان

در این گزارش خلاصه ای از عملکرد دستگاه ها و سرویس های موجود در کارپوشه ملی ایرانیان ارائه شده است.

گزارش وضعیت کاربران و تراکنش سرویس ها در اپلیکیشن دولت همراه

در این گزارش خلاصه ای از عملکرد دستگاه ها و سرویس های موجود در اپلیکیشن دولت همراه ارائه شده است.

گزارش نتایج نهایی دور ششم پایش خدمات الکترونیکی، درگاه ها و پرتال های اجرایی کشور

پایش و ارزیابی دولت الکترونیکی در ایران رسما از سال 1395توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ( سازما...

کارنامه دولت الکترونیکی در دوره ششم ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی

ر اساس مواد 67 و 68 قانون برنامه ششم توسعه، تکالیفی در حوزه توسعه و استقرار دولت الکترونیکی برای کلی...

گزارش سامانه ایران نوآفرین و گزارش عملکرد وضعیت وام وجوه اداره شده وزارت (کمیته درآمد)

سامانه ایران نوآفرین با چشم انداز تبدیل‌شدن به پنجره واحد ارائه خدمات به حوزه نوآفرینی در کشور ...