گزارش وضعیت سرویسها و خدمات دولت الکترونیک- تیرماه 1400

ازمهمترین مقولات درجامعه اطلاعاتی،مسئله دولت الکترونیک است که آنرا"استفاده ازفناوری اطلاعات وار...

گزارش ملی ارزیابی دوره هفتم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، درگاه ها و پرتال های دستگاه های اجرائی کشور

پایش و ارزیابی دولت الکترونیکی در ایران به طور رسمی از سال 1395توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطل...

گزارش وضعیت سرویس ها و خدمات دولت الکترونیک - خرداد 1400

گزارش وضعیت سرویس‌ها و خدمات دولت الکترونیک  گذرگاه GSB، Open Data کارپوشه ملی ایرانیان و وضعیت 23 پروژه اولویت‌دار الکترونیکی

گزارش سامانه ایران نوآفرین و گزارش عملکرد وضعیت وام وجوه اداره شده وزارت (کمیته درآمد)(خرداد 1400)

سامانه ایران نوآفرین بر اساس ماده 11 مصوبه حمایت از شرکت‌های نوپا (مصوبه شماره 25071/ت 54991 هـ مورخ 01/03/98 هیئت محترم وزیران) به‌عنوان درگاه واحد ارائه خدمات به زیست‌بوم نوآفرینی کشور به آدرس irannoafarin.ir طراحی و پیاده‌سازی شده است.

گزارش خدمات مرکز ماهر در فروردین ماه 1400 (503 مورد خدمت)

گزارشی از 503 مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر در فروردین ماه سال 1400 در گراف‌های زیر قابل مشاهده است. خدمات ارائه شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده توسط مرکز، بخش‌های دریافت کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها است.

گزارش خدمات مرکز ماهر در خردادماه 1400 (804 موردخدمت)

گزارشی از 804 مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر در خرداد ماه سال 1400 در گراف‌های زیر قابل مشاهده است. خدمات ارائه شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده توسط مرکز، بخش‌های دریافت کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها است.

گزارش خدمات مرکز ماهر در اردیبهشت ماه 1400 (772مورد خدمت)

گزارشی از 772 مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر در اردیبهشت ماه سال 1400 در گراف‌های زیر قابل مشاهده است. خدمات ارائه شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده توسط مرکز، بخش‌های دریافت کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها است.

گزارش تحلیلی وضعیت شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI)در سال 2008توسط ITU تعریف و برای اولین بار در سال 2009 در گزارش Measuring the Information Societyارائه شده است. این شاخص در پاسخ به درخواست کشورهای عضو ITUجهت توسعه شاخصهای حوزهICT و انتشار منظم آنها توسط این

نتایج پیمایش دلفی ملی- طرح آینده نگاری فناوری اطلاعات-انقلاب صنعتی چهارم

به منظور ترسیم نقشه‌راه توسعه فناوری اطلاعات در کشور، طرح «آینده‌نگاری فناوری اطلاعات»  با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مبتنی بر روش دلفی با مشارکت بیش از 1500 نفر از خبرگان فناوری اطلاعات و بیش از  5000 پرسشنامه در 21 حوزه فناورانه انجام شد

نتایج پیمایش دلفی ملی- طرح آینده نگاری فناوری اطلاعات- اکوسیستم خدماتی

به منظور ترسیم نقشه‌راه توسعه فناوری اطلاعات در کشور، طرح «آینده‌نگاری فناوری اطلاعات»  با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مبتنی بر روش دلفی با مشارکت بیش از 1500 نفر از خبرگان فناوری اطلاعات و بیش از  5000 پرسشنامه در 21 حوزه فناورانه انجام شد