گزارش سامانه ایران نوآفرین و گزارش عملکرد وضعیت وام وجوه اداره شده وزارت (کمیته درآمد)(مهر 1400)

سامانه ایران نوآفرین بر اساس ماده 11 مصوبه حمایت از شرکت‌های نوپا (مصوبه شماره 25071/ت 54991 هـ مورخ...

گزارش سامانه ایران نوآفرین و گزارش عملکرد وضعیت وام وجوه اداره شده وزارت (کمیته درآمد)(شهریور 1400)

سامانه ایران نوآفرین بر اساس ماده 11 مصوبه حمایت از شرکت‌های نوپا (مصوبه شماره 25071/ت 54991 هـ مورخ...

گزارش سامانه ایران نوآفرین و گزارش عملکرد وضعیت وام وجوه اداره شده وزارت (کمیته درآمد)(مرداد 1400)

سامانه ایران نوآفرین بر اساس ماده 11 مصوبه حمایت از شرکت‌های نوپا (مصوبه شماره 25071/ت 54991 هـ مورخ...

گزارش سامانه ایران نوآفرین و گزارش عملکرد وضعیت وام وجوه اداره شده وزارت (کمیته درآمد)(تیر ماه 1400)

در این مستند خلاصه ای از عملکرد معاونت سیاست گذاری و توسعه کسب و کارهای دیجیتال سازمان فناوری اطلاعا...

گزارش سامانه ایران نوآفرین و گزارش عملکرد وضعیت وام وجوه اداره شده وزارت (کمیته درآمد)(خرداد 1400)

سامانه ایران نوآفرین بر اساس ماده 11 مصوبه حمایت از شرکت‌های نوپا (مصوبه شماره 25071/ت 54991 هـ مورخ 01/03/98 هیئت محترم وزیران) به‌عنوان درگاه واحد ارائه خدمات به زیست‌بوم نوآفرینی کشور به آدرس irannoafarin.ir طراحی و پیاده‌سازی شده است.

نتایج پیمایش دلفی ملی- طرح آینده نگاری فناوری اطلاعات-انقلاب صنعتی چهارم

به منظور ترسیم نقشه‌راه توسعه فناوری اطلاعات در کشور، طرح «آینده‌نگاری فناوری اطلاعات»  با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مبتنی بر روش دلفی با مشارکت بیش از 1500 نفر از خبرگان فناوری اطلاعات و بیش از  5000 پرسشنامه در 21 حوزه فناورانه انجام شد

نتایج پیمایش دلفی ملی- طرح آینده نگاری فناوری اطلاعات- اکوسیستم خدماتی

به منظور ترسیم نقشه‌راه توسعه فناوری اطلاعات در کشور، طرح «آینده‌نگاری فناوری اطلاعات»  با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مبتنی بر روش دلفی با مشارکت بیش از 1500 نفر از خبرگان فناوری اطلاعات و بیش از  5000 پرسشنامه در 21 حوزه فناورانه انجام شد

نتایج پیمایش دلفی ملی- طرح آینده نگاری فناوری اطلاعات- فناوری و خدمات پایه

به منظور دستیابی به تصویری دقیق از جایگاه فناوری‌ها و ترسیم نقشه‌راه توسعه فناوری اطلاعات در کشور، طرح «آینده‌نگاری فناوری اطلاعات» را با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مبتنی بر روش دلفی و در دو مرحله (خرداد و دی‌ماه سال 99) اجرا نموده

نتایج پیمایش دلفی ملی- طرح آینده نگاری فناوری اطلاعات- حوزه دولت الکترونیک

به منظور دستیابی به تصویری دقیق از جایگاه فناوری‌ها و ترسیم نقشه‌راه توسعه فناوری اطلاعات در کشور، طرح «آینده‌نگاری فناوری اطلاعات» را با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مبتنی بر روش دلفی و در دو مرحله (خرداد و دی‌ماه سال 99) اجرا نموده که در آن

گزارش سامانه ایران نوآفرین

سامانه ایران نوآفرین بر اسـاس مـاده 11 مصـوبه حمایـت از شـرکت هـای نوپـا (مصـوبه شـماره 25071/ت 5499...