زندگی نامه

سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی

مقطع

دانشگاه

سال شروع

سال پایان

مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتر

دکترا

دانشگاه صنعتی شریف

  1387
مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتر کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف   1377
مهندسی کامپیوتر مهندسی نرم افزار  کارشناسی  دانشگاه صنعتی شریف   1375

سوابق کاری

دیف

مسئولیت ها

تاریخ شروع

تاریخ پایان

محل مسئولیت

1

معاون وزیر و رییس سازمان

1400

تاکنون

سازمان فناوری اطلاعات ایران

2

معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

1398

1400

شورای عالی انقلاب فرهنگی  

3 عضو هیات علمی  1390 تاکنون دانشگاه تهران- دانشکده علوم و فنون نوین بین رشته ای

4

معاون وزیر و رییس سازمان  

1392

1398

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران) 

5 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 1394 1398 سرپرست راه اندازی پارک تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات
6 سرپرست راه اندازی  1391 1398 دانشگاه تهران- پژوهشکده علوم شبکه و فناوری اطلاعات
         

پژوهش‌ها و کتاب‌ها