درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

کد :13091710000

درگاه ملی خدمات هوشمند، پل ارتباطی است میان متقاضیان خدمات دولت الکترونیک و شرکت ها و سازمان‌های ارائه دهنده خدمات دولت الکترونیک. در این درگاه خدمات دستگاه های الکترونیکی دستگاه‌های دولتی معرفی شده‌اند. 

شناسنامه خدمت

سطح خدمت: ملی
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
ماهیت خدمت: حاکمیتی
نوع مخاطبین: کلیه افراد کشور
نحوه آغاز خدمت: رایگان
متوسط مدت زمان ارايه خدمت: بلادرنگ

فرآیندها


پیوست‌هاقوانین و اسناد بالادستی

اطلاعات تماس


صفحات مرتبط