گزارش تصویری تصویب بودجه 1401 سازمان فناوری اطلاعات ایران


برنامه عملیاتی بررسی و بودجه پیشنهادی سال 1401 به تصویب اعضای مجمع رسید.گزارش تصویری تصویب بودجه 1401 سازمان فناوری اطلاعات ایران