سرمایه سازمان فناوری اطلاعات ایران افزایش یافت


سرمایه سازمان فناوری اطلاعات ایران افزایش پیدا کرد.


سرمایه سازمان فناوری اطلاعات ایران افزایش پیدا کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، بر اساس مصوبه مجمع فوق العاده صاحبان سهام، سرمایه این سازمان به میزان یک هزار و هشتصد و نود و هشت میلیارد و پنجاه و یک میلیون و سیصد و بیست و سه هزار و پانصد و نود و یک (1/898/051/323/591) ریال افزایش یافت. این مهم در راستای انتقال تجهیزات مربوط به پروژه‌های دولت الکترونیکی در خصوص مراکز داده ملی استان‌های اصفهان، بوشهر، آذربایجان شرقی، مرکزی، البرز و برخی استان‌های دیگر به سازمان فناوری اطلاعات ایران روی داد. این موضوع باعث شد جمع سرمایه سازمان از مبلغ یک هزار و یکصد و چهل و پنج میلیارد و هفتصد و شصت و سه میلیون و نهصد و پنجاه و سه هزار و سیصد و بیست و هفت (1/145/763/953/327) ریال به مبلغ سه هزار و چهل و سه میلیارد و هشتصد و پانزده میلیون و دویست و هفتاد و شش هزار و نهصد و هجده(3/043/815/276/918) ریال افزایش یابد.

طبق این خبر، سهم‌بندی صورت گرفته در ماده 6 اساسنامه حکایت از این دارد که سرمایه سازمان فناوری اطلاعات ایران به سی میلیون و چهارصد و سی و هشت هزار و یکصد و پنجاه و دو (30/438/152) سهم یکصد هزار (100/000) ریالی و هفتاد و شش هزار و نهصد و هجده (76/918) ریال پاره سهم با نام تقسیم شده است.

سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران به صورت صد درصد متعلق به دولت است.

جهت مطالعه و آشنایی بیشتر با اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران می‌توانید به منوی «درباره سازمان»، بخش اساسنامه مراجعه نمایید.

انتهای پیام