تشریح عملکرد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین برای چهار استان کشور


دوره آموزشی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در چهار استان کشور برگزار شد. 


به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان امور اراضی کشور با هدف معرفی و آشنایی استان‌های البرز، قزوین، زنجان و کردستان با چگونگی عملکرد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و زیرسامانه صدور مجوز تغییر کاربری اراضی، اقدام به برگزاری دوره آموزشی نمود. 

این دوره آموزشی به دنبال ابلاغ محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص موضوع برقراری امکان بهره برداری از سامانه زمین در استان‌های یاد شده و با حضور رؤسای ادارات شهرستان‌ها و کارکنان سازمان امور اراضی کشور برگزار شد . در این دوره آموزشی،  سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و عملکرد زیرسامانه پایش اراضی کشور  و هم‌چنین فرآیند صدور مجوز تغییر کاربری  مورد تشریح قرارگرفت.