سازمان فناوری اطلاعات ایران

صدور گواهی فعالیت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات

کد :13061401000

با عنایت به توسعه روزافزون محصولات و خدمات حوزه فضای تبادل اطلاعات و بکارگیری گسترده آنهـا در زیرسـاختهـای حیـاتی، حساس و مهم کشور، تامین امنیت زیرساختها، سازمانها و نهادهـای کشـور موضـوع بسـیار حـائز اهمیتـی تلقـی میشود زیرا تهدیدات امنیتی نیز در فضای تولید و تبادل اطلاعات بطور روزافزونی اتفاق میافتند. بدیهی اسـت کـه استفاده از محصولات، خدمات و آزمایشگاه­‌های دارای صلاحیت خدمات امنیتی منجر به ارتقای امنیـت شـبکه ملـی خواهد شد و از خسارات احتمالی ناشی از بکارگیری محصولات ناامن پیشگیری خواهد شد. مرکز مدیریت راهبـردی افتا و سازمان فناوری اطلاعات با فعالیتی مشترک عهده‌دار ارزیابی امنیتی و ارائه گواهی هستند.

شناسنامه خدمت

سطح خدمت: ملی
نوع خدمت: خدمت به کسب و کار (G2B) مخاطبین و خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G)
ماهیت خدمت: حاکمیتی
نوع مخاطبین: - سازمانها و نهادهای دولتی و وزارتخانه ها - بانکها و اپراتورهای تلفن همراه و شرکتها - آزمایشگاهها - ارائهکنندگان خدمات شرکتهای غیردولتی ایرانی میباشند. - دریافتکنندگان خدمات افتا شامل کلیه مشمولین ماده«222 «و بند «الف» ماده «231 «قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
هزينه ارايه خدمت به خدمت گيرندگان:
متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

دریافت شناسنامه

سوالات متداول