توسعه زیرساخت ارائه سرویس در سکوی دولت همراه

کد :13091710100

سکوی دولت همراه یک تحول و دگردیسی درسطح کلان است که باهمراهی دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمات دولتی بربستر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و جلب مشارکت شهروندان می پردازد و کلیه خدمات دولت الکترونیک را ازطریق بستر تلفن همراه به شهروندان ارائه می دهد.

شناسنامه خدمت

سطح خدمت: ملی
نوع خدمت: خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
ماهیت خدمت: حاکمیتی
نوع مخاطبین: اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی
نحوه آغاز خدمت: تقاضای گیرنده خدمت
متوسط مدت زمان ارايه خدمت: دو هفته الی 1 ماه کاری
زمان ارائه خدمت(ایام هفته و سال): تمام ایام سال
زمان تحویل درخواست خدمت: مدت زمان ارائه خدمات داخل اپلیکیشن بستگی به دستگاهی دارد که خدمت از آن درخواست شود.
زمان درخواست خدمت و مکان اخذ خدمت: در هر زمان و هر مکان

فرآیندها


مدارک خدمت

ارسال نامه درخواست به سازمان فناوری اطلاعات به همراه مستندات پیاده سازی و دسترسی های خدمت

پیوست‌هاقوانین و اسناد بالادستی

اطلاعات تماس


صفحات مرتبط