راهبری زیر ساخت دسترسی به خدمات دولت الکترونیک و همراه

کد :13091710000


تامین و راه اندازی تجهیزات، نرم افزارها و منابع مورد نیاز پروژه های مرتبط با خدمات دولت الکترونیک و همراه

شناسنامه خدمت

سطح خدمت: ملی
نوع خدمت: خدمت به دیگر دستگاههای دولتی (G2G)
ماهیت خدمت: حاکمیتی
نوع مخاطبین: مجریان پروژه در سازمان فناوری اطلاعات ایران

سوالات متداول

صفحات مرتبط