ارائه گواهی های مراکز داده

کد :13061715000
نهاد متولی: سازمان فناوری اطلاعات ایران/ معاونت دولت الکترونیک

با توجه به اهمیت و نقش حیاتی مراکز داده بعنوان صنعت مادر و استراتژیک در فضای مجازی و لزوم توسعه ارائه خدمات کاربردی در کشور و به منظور ایجاد انگیزه با رویکرد حمایت و ارزش گذاری در چارچوب رقابت در ارتقای فناوری، مزیت در افزایش کیفیت، انطباق با تقاضای بازار و ایجاد توازن مطلوب، براساس الزامات اسناد بالادستی و اهداف و تکالیف قانونی و همچنین به استناد مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در راستای حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و صیانت از حقوق ارائه دهندگان و استفاده کنندگان از خدمات مراکز داده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) شناسایی، ساماندهی و رتبه بندی مراکز داده بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) را حسب توافق نامه همکاری با سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور برای بروز سپاری این خدمت را در دستور کار خود قرار داده است.

شناسنامه خدمت

سطح خدمت: ملی
نوع خدمت: خدمت به کسب وکار (G2B) خدمت به دیگر دستگاههای دولتی (G2G)
ماهیت خدمت: حاکمیتی
نوع مخاطبین: سازمانهای غیر دولتی عمومی کلیه دستگاههای دولتی، قوای سه گانه، نهادها

فرآیندها


پیوست‌هاقوانین و اسناد بالادستی

اطلاعات تماس


نظرسنجی مخاطبین


مخاطب محترم، پرسشنامه زير جهت دريافت نظرات شما تهيه گرديده است. خواهشمند است با مطالعه و پاسخگويی مناسب ما را در جهت بهبود مستمر و ارائه بهتر خدمات ياری نماييد. همچنین بزودی ارزیابی نظرات مخاطبین به صورت عمومی در این بخش ارائه خواهد شد

شروع نظرسنجی خدمت نتایج نظرسنجی خدمت

صفحات مرتبط