شناسنامه خدمات


13061401000 | صدور گواهی نامه های افتا (سامانه) (پرتال) مبتنی بر اینترنت

13061401100 | صدور گواهی ارزیابی امنیتی محصولات فاوا (سامانه) (پرتال) مبتنی بر اینترنت
13061401101 | صدور پروانه فعالیت خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (سامانه) (پرتال) مبتنی بر اینترنت

13062638000 | ارائه تاییدیه حوزه مالکیت نرم افزار

13062638000 | صدور گواهی تاییدیه فنی نرم افزار (سامانه)
13062638101 | صدور گواهی سلامت و احراز اصالت نرم‌افزار (سامانه)

13061709000 | خدمات GSB (پرتال) مبتنی بر اینترنتمبتنی بر شبکه دولت

13061709100 | راهبری اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات (سامانه) (پرتال) مبتنی بر اینترنتمبتنی بر شبکه دولت
13061709101 | راهبری ارائه سرویس در مرکز ملی تبادل اطلاعات (سامانه) (پرتال) مبتنی بر اینترنتمبتنی بر شبکه دولت
13061709102 | راهبری دریافت سرویس از مرکز ملی تبادل اطلاعات (سامانه) (پرتال) مبتنی بر اینترنتمبتنی بر شبکه دولت

13091710000 | توسعه زیرساخت و ایجاد دسترسی به خدمات دولت الکترونیک و همراه

13091710101 | ایجاد دسترسی به خدمات دولت همراه (سامانه)
13091710100 | توسعه زیرساخت ارائه سرویس در سکوی دولت همراه (سامانه) (پرتال)
13091710103 | توسعه زیرساخت احراز هویت دیجیتالی (سامانه) (پرتال)
13091710102 | ایجاد و نگهداری زیرساخت توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی

13091716000 | خدمات مرتبط با سامانه پیام ایران (سامانه) مبتنی بر اینترنتمبتنی بر پیامک و موبایل

13061382000 | خدمات وام وجوه اداره شده (سامانه) (پرتال) مبتنی بر اینترنتمبتنی بر پیامک و موبایل

13061714000 | ارائه خدمات کسب و کارهای نوپای فاوا (سامانه) مبتنی بر اینترنت

13061712000 | پایش شاخص های فناوری اطلاعات (سامانه) مبتنی بر اینترنت

13061715100 | ارائه خدمات مراکز داده (سامانه) (پرتال) مبتنی بر اینترنت

13062787000 | ارزیابی فنی خدمات دولت الکترونیکی (سامانه) (پرتال) مبتنی بر اینترنت

13061715000 | ارائه گواهی های مراکز داده مبتنی بر اینترنت

13061715101 | صدور گواهینامه رتبه بندی ارائه دهند گان خدمات مراکز داده مبتنی بر اینترنت
13061715102 | صدور گواهینامه تایید صلاحیت نهادهای ارائه خمات ممیزی مراکز داده مبتنی بر اینترنت

13061711000 | خدمات مرکز ماهر (سامانه) مبتنی بر اینترنتمبتنی بر پیامک و موبایل

13061400000 | تدوین استانداردها و ضوابط فنی و اجرایی فناوری اطلاعات (پرتال) مبتنی بر اینترنت