شناسنامه خدمات


13061401000 | صدور گواهی‌نامه‌ امنیتی افتا (سامانه) (پرتال) مبتنی بر اینترنت

13061401100 | صدور گواهی ارزیابی امنیتی محصولات فاوا (سامانه) (پرتال) مبتنی بر اینترنت
13061401101 | صدور پروانه فعالیت خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (سامانه) (پرتال) مبتنی بر اینترنت

13061711000 | خدمات مرکز ماهر (پرتال) مبتنی بر اینترنتمبتنی بر پیامک و موبایل

13062638000 | ارائه تاییدیه حوزه مالکیت نرم افزار

13062638000 | صدور گواهی تاییدیه فنی نرم افزار (سامانه)
13062638101 | صدور گواهی سلامت و احراز اصالت نرم‌افزار (سامانه)

13061709000 | خدمات GSB (پرتال) مبتنی بر اینترنتمبتنی بر شبکه دولت

13061709100 | راهبری اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات (پرتال) مبتنی بر اینترنتمبتنی بر شبکه دولت
13061709101 | راهبری ارائه سرویس در مرکز ملی تبادل اطلاعات (پرتال) مبتنی بر اینترنتمبتنی بر شبکه دولت
13061709102 | راهبری دریافت سرویس از مرکز ملی تبادل اطلاعات (پرتال) مبتنی بر اینترنتمبتنی بر شبکه دولت

13091710000 | توسعه زیرساخت و ایجاد دسترسی به خدمات دولت الکترونیک و همراه

| سکوی دولت همراه (پرتال)

13091716000 | خدمات کارپوشه ملی ایرانیان (سامانه) مبتنی بر اینترنتمبتنی بر پیامک و موبایل

13061400000 | تدوین استانداردها و ضوابط فنی و اجرایی فناوری اطلاعات (پرتال) مبتنی بر اینترنت

13061715000 | ارائه گواهی های مراکز داده مبتنی بر اینترنت

13061715101 | ارائه گواهینامه رتبه بندی ارائه دهندگان خدمات مراکز داده مبتنی بر اینترنت
13061715102 | ارائه گواهینامه تایید صلاحیت نهادهای ارائه خدمات ممیزی مراکز داده مبتنی بر اینترنت

13061717000 | راهبری شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر اینترنت

13061717100 | مدیریت منابع اینترنتی کشور (سامانه) (پرتال) مبتنی بر اینترنت
13061717101 | راهبری اعمال تعرفه ترجیحی برای دامنه های اینترنتی با میزبانی داخلی کشور (سامانه) (پرتال) مبتنی بر اینترنت

13061712000 | پایش شاخص های فناوری اطلاعات (پرتال) مبتنی بر اینترنت

13061714000 | خدمات کسب و کارهای نوپا (سامانه) مبتنی بر اینترنت

13061715100 | ارائه خدمات مرکز داده (سامانه) (پرتال) مبتنی بر اینترنت

13061382000 | خدمات وام وجوه اداره شده (سامانه) (پرتال) مبتنی بر اینترنتمبتنی بر پیامک و موبایل